Dla lekarza

Dobro pacjenta celem najwyższym.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa. Komu może być przydatna pielęgniarska opieka długoterminowa?

Jeśli Pacjent jest obłożnie chory, nie wymaga pobytu w szpitalu, ale potrzebuje systematycznej opieki pielęgniarskiej może zostać zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

 

Jak uzyskać długoterminową opiekę pielęgniarki?

W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże Pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu. Lekarz wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy.

 

Na co Pacjent może liczyć w ramach pomocy pielęgniarki opieki długoterminowej?

Pielęgniarka opieki długoterminowej odwiedza chorego co najmniej 4 razy w tygodniu. W uzasadnionych medycznie przypadkach dostępna jest również w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Chory może liczyć na pomoc w zakresie edukacji  zdrowotnej, w tym również członków rodziny, w przygotowaniu do samoopieki i samopielęgnacji; pomoc w rozwiazywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym. Pielęgniarka opieki długoterminowej wykonuje czynności pielęgniarskie wynikające ze zleceń lekarskich oraz pielęgnacyjne zgodnie z ustalonym planem opieki.

 

Czy objęcie opieką długoterminową jest ograniczone czasowo?

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia przez pielęgniarkę odbywa się na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel Fundusz zaprzestaje finasowania opieki za kolejny miesiąc kalendarzowy.

 

Lekarz pierwszego kontaktu z wizytą domową

Jeśli Pacjent jest obłożnie chory i przebywa w domu - warto pamiętać, że ma prawo do pomocy ze strony lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz POZ realizuje min. świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz do pielęgniarskiej opieki długoterminowej, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.


Czy pacjent przebywający w domu w razie konieczności może liczyć na transport do szpitala?

Może zdarzyć się, że podczas wizyty domowej lekarz stwierdzi, iż ze względu na pogorszenie stanu zdrowia konieczne jest przewiezienie chorego do szpitala, Pacjent może w takiej sytuacji liczyć na transport do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej. W każdym przypadku zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia każdy ma prawo również wezwać Pogotowie Ratunkowe.

 

Czy lekarz specjalista może udzielić pomocy domowej?

Pacjent lub opiekun może również w razie konieczności zgłosić potrzebę wizyty domowej lekarza specjalisty. Każda poradnia specjalistyczna mająca umowę z NFZ może udzielić takiej pomocy, należy jednak pamiętać, że do znacznej części specjalistów wymagane są skierowania, tak jak w przypadku wizyt w gabinecie (nie wymagane jest skierowanie do ginekologa, onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty.
Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, kombatanci, niewidome cywilne ofiary działań wojennych, chorzy na gruźlicę, uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.